0 Mga anyo ng ID

Walang ID na kailangan kapag:
  - Ang botante ay nakarehistro na sa kasalukuyang address ng botante at bumoboto sa tamang presinto.
  - Lumalabas na tugma ang lagda sa pirma ng botante sa file.
  - Ang mga Hukom sa Halalan ay hindi hinahamon ang karapatan ng tao na bumoto.


 1 Form ng ID

Isang (1) Form ng ID na may kasalukuyang address ng botante ay kailangan kapag:
  - Hinahamon ng mga Hukom sa Halalan ang karapatan ng tao na bumoto.
  - Nagsumite ang botante ng mail-in registration form na walang Illinois identification/driver’s license number o Social Security number.

Ang mga halimbawa ng katanggap-tanggap na ID ay nakalista sa ibaba.


 2 Mga anyo ng ID

Dalawang (2) Form ng ID ang kailangan kapag:
  - Ang botante ay personal na nagpaparehistro, kabilang ang sa presinto ng tahanan ng botante sa Araw ng Halalan.
  - Ang botante ay naghain ng pagbabago ng tirahan nang personal, kabilang ang sa presinto ng tahanan ng botante sa Araw ng Halalan.
  - Ang botante ay naghain ng pagpapalit ng pangalan nang personal, kasama na sa presinto ng tahanan ng botante sa Araw ng Halalan.

Dapat ilista ng isa sa dalawang ID na ito ang kasalukuyang address ng botante.
Ang mga halimbawa ng katanggap-tanggap na ID ay nakalista sa ibaba.

Mga Tinanggap na Form ng ID

  - Pasaporte o ID ng Militar
  - Driver's License o State ID card
  - College/University/School/Work ID
  - Card ng pagpaparehistro ng sasakyan
  - Pag-upa, pagsasangla o deed sa bahay
  - Credit o debit card
  - Social Security, Medicare o Medicaid card
  - Insurance card
  - Civic, unyon o propesyonal na membership card
  - LINK/Public Aid/Department of Human Services card
  - Illinois FOID card

Mga halimbawa ng mail na naka-address sa botante na maaaring gamitin bilang ID:
  - Bill, Transcript o Report Card mula sa Paaralan
  - Bank Statement, Pay Stub o Pension Statement
  - Utility, Medikal o Insurance Bill
  - Opisyal na koreo mula sa anumang ahensya ng gobyerno

Ang isang botante na nangangailangan ng ID, ngunit hindi makapagpakita ng ID, ay maaaring magbigay ng Pansamantalang Balota. Upang mabilang ang Pansamantalang Balota na iyon, ang botante ay dapat magpakita ng ID sa loob ng 7 araw ng halalan sa Chicago Election Board, 69 W. Washington St., Suite 600, Chicago IL 60602.