May karapatan kang:

  1. Isumite ang iyong balota nang walang panghihimasok.

  2. Bumoto kung ikaw ay nasa linya bago ang 7:00 p.m.

  3. Pumunta sa iyong presinto ng tahanan at magpakita ng mga ID sa araw ng halalan upang (a) magparehistro para bumoto o (b) i-update ang iyong pagpaparehistro, at pagkatapos ay bumoto kung hindi ka pa nakaboto sa halalan na ito.

  4. Bumoto sa iyong lumang lugar ng botohan kung lumipat ka nang wala pang 31 araw bago ang halalan.

  5. Humingi ng tulong sa pagboto mula sa mga hukom sa halalan o mula sa isang karapat-dapat na kamag-anak o kaibigan.

  6. Gumamit ng mga pag-endorso, mga sample na balota o mga tala habang bumoboto.

  7. Protektahan ang lihim ng iyong balota.

  8. Suriin ang iyong mga pagpipilian sa balota at itama ang anumang mga pagkakamali.

  9. Ipabilang ang iyong balota nang patas at walang kinikilingan.

  10. Isama mo ang iyong anak sa booth ng pagboto.

Kung ang alinman sa mga karapatang ito ay nilabag, tumawag sa Election Central sa Araw ng Eleksyon sa 312-269-7870.
(Bago ang Araw ng Halalan, sa Maagang Pagboto, tumawag sa 312-263-1394.)