1. Mag-apply ngayon sa Bumoto Sa pamamagitan ng Koreo

Mag-click dito upang mag-apply online upang Bumoto sa Mail para sa Pagnmalawakang Halalan sa Hunyo 28, 2022.

Mag-uumpisang magpadala ng mga balota sa Mayo ang Lupon (Board). Lahat ng Pagboto sa Mail ay may kalakip na Sobreng Pabalik ng Balota na bayad na.

Kapag nag-apply ka online upang Bumoto sa Mail, Ang Lupon ng Halalan (Election Board) ay magpapadala sa iyo ng mga email: 

Kapag natanggap na ang iyong aplikasyon,

Kapag napadala na ang balota sa iyo,

Kapag natanggap na ng Lupon ng Halalan (Election Board) ang iyong Sobre para sa Pagbalik ng Balota, at

Kapag ang balota mo ay naproseso at nabilang na.

Bago ngayong taon: Mas gusto mo ba ang ginhawa ng pagboto sa bahay? Salamat sa bagong batas sa Illinois, makakasali na ang mga botante sa Listahan ng Pagboto Sa Mail at mapapadala na nang direkta ang mga balota sa pinili nilang adres, bago ang bawat halalan. Kasama sa aplikasyon sa online para sa Pagboto sa Mail ang pagtatanong sa iyo kung gusto mong sumali sa listahan at matanggap ang iyong balota sa pamamagitan ng mail para sa lahat ng darating na halalan. 

Mag-click dito upang i-download ang bersyong papel ng aplikasyon para sa Pagboto sa Mail.


2. Markahan ang Iyong Balota 

Kapag natanggap mo na ang balota mo sa Pagboto sa Mail, sundin ang lahat ng tagubilin (instructions) na kasama sa iyong balota at siguraduhing bumoto nang sikreto.

TANDAAN: Para sa pagmarka ng iyong balota, gumamit ng itim o asul na bolpen o felt-tip pen. HUWAG gagamit ng pulang pen, dahil ang pulang tinta ay hindi mababasa ng mga scanner ng balota.


3. Ibalik ang iyong balota

Maaaring ipadala pabalik ang pinirmahan at isinarang Sobre ng Pagbabalik ng Balota:

Sa pamamagitan ng Serbisyong Postal ng Estados Unidos (U.S. Postal Service) o ng isang lisensiyadong tagapagpadala, o 

sa isang Secured Drop Box sa alinmang lokasyon para sa Maagang Pagboto sa Chicago bago ang araw ng Halalan, o

sa pamamagitan ng personal na pagpapadala sa Lupon ng Halalan (Election Board) sa 69 W. Washington Sixth Floor

Kapag napadala na ang isang balota sa Lupon (Board), hindi na ito mababawi o maibabalik pa sa nagpadala. Hindi na maaaring bumoto ang mismong botanteng iyon sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, maliban na lang kung dadalhin niya ang balotang pang-mail (o bahagi nito) sa mga hurado ng halalan O kung gumawa siya ng affidavit na nagsasabing hind kailanman natanggap ng botante ang balotang pang-mail o na ito ay natanggap ngunit nawala. 

Anumang Sobreng Pabalik ng Balotang pang-Mail na ipinadala, na-postmarked o na-certify sa Araw ng Eleksyon o mas maaga ay bibilangin kung ito ay dumating nang hindi lalagpas sa 14 na araw pagkatapos ng Araw ng Eleksyon.

TANDAAN:  Anumang balotang pang-mail ang mapo-postmark sa Hunyo 29, 2022 o lagpas pa ay hindi maaaring bilangin. Sa ilalim ng batas, kug ang isang sobre ng balota ay inihulog sa kahon ng US Postal Service sa Araw ng Eleksyon o malapit doon, maaaring mahuli ang pag-postmark ng sobreng iyon at maaaring hindi ito mabilang.


Militar/Mga Botanteng Sibilyan sa ibang bansa
Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon sa pagboto para sa mga miyembro ng armadong serbisyo at sibilyan na nakatira sa ibang bansa. 

Pagboto Sa pamamagitan ng Koreo para sa Pisikal na Kapansanan
Ang ilang mga botante ay maaari ring maging karapat-dapat para sa espesyal na karagdagang mga pribilehiyo sa Bumoto sa pamamagitan ng Koreo tulad ng ipinaliwanag sa ibaba.

Limang-Taon na DVI Kard 
Ang isang botante na may permanenteng kapansanan o isang kwalipikadong residente ng tahanan ay maaaring humiling ng isang Disabled Voter's Identification Card (DVI), na may bisa para sa lahat ng halalan sa loob ng limang taong panahon.  Ang botante ay awtomatikong nagpadala ng aplikasyon ng Bumoto sa pamamagitan ng Koreo ng Lupon bago ang bawat halalan.  Dapat makumpleto ng botante ang aplikasyon ng DVI   at ibalik ito sa Lupon upang makatanggap ng isang balota ng koreo.

Mga residente ng Lisensyado Mga Botante sa Nursing Pangangalaga na naninirahan sa lisensyadong mga tahanan ng nursing ay bibigyan ng kakayahang Bumoto sa pamamagitan ng Koreo bago ang halalan ng Nobyembre 3.  Ang mga residente na nakarehistrong botante at nagsumite ng isang aplikasyon sa pagboto ng Bumoto sa pamamagitan ng Koreo ng Huwebes bago pinapayagan ang botohan na bumoto.  Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa mga pamamaraan sa pagboto sa pag-aalaga sa bahay, makipag-ugnay sa Lupon sa 312-269-7865.

Mga Boto sa Ospital
Ang isang rehistradong botante na naospital ay hindi hihigit sa 14 araw bago ang isang halalan ay maaaring gumamit ng porma na ito upang hilingin na ang isang balota ng Bumoto sa pamamagitan ng Koreo ay maihatid sa kanya sa ospital. Ang isang apidabit ay dapat makumpleto ng botante, ang kanyang dumadalo sa manggagamot, at ang kamag-anak (o rehistradong botante ng parehong presinto) na naghahatid ng balota ng Bumoto sa pamamagitan ng Koreo sa ospital. Makipag-ugnay sa Departamento ng Bumoto sa pamamagitan ng Koreo sa 312-269-7967 para sa kumpletong detalye sa mga pamamaraang ito..   

Pag-abuso sa Boto Sa pamamagitan ng Koreo
Ito ay isang paglalabag ng batas sa Illinois na bumoto ng higit sa isang beses sa parehong halalan o upang subukang bumoto nang higit sa isang beses sa parehong halalan .

Pagsusumite ng Kwalipikasyon para sa Pagboto Sa pamamagitan ng koreong balota, Pananakot/Panghihimasok
Alam ang pagsusumite ng mga maling pahayag tungkol sa pagkakakilanlan o pagiging karapat-dapat sa Bumoto sa pamamagitan ng Koreo ay maaaring maakusahan sa ilalim ng batas ng Illinois (10 ILCS 5/29-10), isang paglalabag ng batas Klase 3. Ang sinumang tao na nagpatakot o hindi nakakaimpluwensya ng ibang tao na ibigay ang isang balota ng Bumoto sa pamamagitan ng Koreo sa paraang hindi naaayon sa hangarin ng botante o kung sino ang nagmamarka o nakikipag-ugnay sa isang balota ng Bumoto sa pamamagitan ng Koreo ng ibang tao ay nagkasala ng isang paglalabag ng batas ng Klase 4.

Tandaan: Ang isang pisikal na walang kakayahan na botante ay may karapatang tumulong kung ang botante ay humiling ng tulong.

Ang mga botante ay ipinagbabawal ng batas mula sa paggamit ng maraming mga sistema ng pagboto (anumang pagsasama ng pagboto sa Araw ng Halalan, Maagang Pagboto at/o Bumoto ng Koreo) upang baguhin o mag-undo ng isang balota para sa anumang kadahilanan, o upang bumoto nang higit sa isang beses.  Ang pagtatangkang bumoto nang higit sa isang beses ay isang paglalabag ng batas.