Ang mga botante sa Chicago ay may dalawang paraan upang bumoto:

-1- ang papel na balota na inilalagay ng botante sa ballot scanner (ginamit sa Araw ng Halalan at para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo), at,

-2- ang touchscreen na nagpi-print ng papel na balota na ipinapasok ng botante sa isang ballot scanner (ginagamit sa Araw ng Halalan at sa Maagang Pagboto).


Ang parehong mga sistema ng pagboto ay nagbibigay ng mga mapatunayang papel na daanan para sa lahat ng mga balotang inihagis.