Maagang Pagboto at Pagpaparehistro - Matuto Pa
 - Sinumang botante sa Chicago ay maaaring bumoto nang personal sa o bago ang Araw ng Halalan sa alinmang lokasyon ng Maagang Pagboto sa Chicago.
 - Ang mga serbisyo sa pagpaparehistro ng botante ay magagamit sa bawat lokasyon ng Maagang Pagboto.


Bumoto Sa Pamamagitan ng Koreo - Matuto Pa
Walang dahilan ang kailangan. Ang lahat ng mga botante sa Chicago ay maaaring Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo.

  - Marso 30, 2022 – Unang araw para mag-apply sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Pangunahing Hunyo 2022.
  - Mayo 19, 2022 – Unang araw para sa mga balota ng Vote By Mail na ipapadala sa mga botante.
  - Hunyo 23, 2022 – Huling araw para makatanggap ang Lupon ng mga bagong aplikasyon sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  - Hunyo 28, 2022 – Huling araw para sa postmark sa Sobre sa Pagbabalik ng Balota kung ibabalik sa pamamagitan ng koreo.
  - Hunyo 28, 2022 – Kung magpasya ang isang botante na huwag ibalik ang balota ng Vote By Mail, maaaring isumite ng botante ang balota sa Vote By Mail sa mga hukom sa presinto at lugar ng botohan para sa tirahan ng botante na iyon, at pagkatapos ay personal na bumoto ng balota . Kung ang balota ng Vote By Mail ay nawala o hindi dumating, ang botante ay maaaring lumagda sa isang "pagkansela ng Vote By Mail ballot affidavit" at bumoto ng isang pansamantalang balota, gayundin sa presinto at lugar ng botohan para sa tirahan ng botante na iyon.
  - Hulyo 12, 2022 – Huling araw na maaaring dumating sa Lupon ng Halalan ang isang balotang naka-mail sa Pagboto Sa Pamamagitan ng Koreo (namarkahan ng koreo o sertipikadong Hunyo 28 o mas maaga) upang maisama sa bilang.


ARAW NG ELEKSYON: MARTES, HUNYO 28, 2022 - Matuto pa
Sa Araw ng Halalan, maaaring bumoto ang isang botante sa lugar ng botohan na nakatalaga sa presinto ng pagpaparehistro ng botante. Ang mga oras ay 6 a.m. hanggang 7 p.m. Hanapin ang lugar ng botohan ng iyong presinto dito.