Layunin

Ang  Illinois Freedom of Information Act (FOIA) ay idinisenyo upang matiyak na ang mga residente ng Illinois ay maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang gobyerno.

Lupon ng Opisina ng FOIA
Joan T. Agnew
Opisina ng Pangkalahatang Tagapayo
Lupon ng Halalan sa Chicago
69 W. Washington St., Ste. 800
Chicago IL 60602
Telepono: 312-269-7934
Fax: 312-269-1984
Email: [email protected]

Paano Magsumite ng isang Hiling sa FOIA

Ang lahat ng mga kahilingan sa FOIA ay dapat gawin nang nakasulat. Kasama dito ang mail, personal na paghahatid, fax, e-mail, o iba pang mga magagamit na paraan. Ang mga kahilingan sa FOIA ay dapat na idirekta sa FOIA Officer ng Lupon.

Mga form

Pangkalahatang Mga Hiling sa FOIA

Mga Kahilingan para sa Data ng Elektronikong Rehistro ng Botante para sa mga Kandidato / Mga Opisyal na Pampubliko / Mga Komityong Pangkilos sa Pampulitika

Affidavit para sa Kahilingan para sa Data ng Botante - Form 273A

Listahan ng Impormasyon na Magagamit para sa Agarang Paglabas

Kasalukuyang aktibong impormasyon sa pagrehistro ng botante

Chart ng Samahan