Tanggapan ng Clerk ng Cook County
Pagrehistro ng botante at mga lugar ng botohan para sa mga bayan ng bayan ng Cook County

Lupon ng Eleksyon ng Estado ng Illinois (ISBE)
Ang mga resulta ng halalan sa halalan at mga talaan sa pananalapi sa kampanya

BallotReady
Nonpartisan system para sa mga botante upang suriin ang mga kandidato at isyu

Election Assistance Commission (EAC)
Ang ahensya ng pederal na nagpapatunay ng mga kagamitan sa pagboto at clearinghouse para sa impormasyon sa pangangasiwa sa halalan 

Federal Election Commission (FEC)
Ang ahensya ng regulasyon na namamahala sa financing ng pederal na halalan

Federal Voting Assistance Program (FVAP)
Ahensya na nagpapadali sa pagboto ng militar / sa ibang bansa sa ilalim ng Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA)

Electionline.org
Ang nonpartisan aggregator at tagalikha ng nilalaman ng balita na may kaugnayan sa pangangasiwa ng halalan

Project Vote Smart
Ang database sa mga kandidato at mga nahalal na opisyal na sinusuri ang mga talambuhay, isyu, talaan ng pagboto, pananalapi sa kampanya at mga rating ng interes ng grupo.

CanIVote.org    USA.gov    TurboVote
Ang mga site ay nakatuon upang mabigyan ng impormasyon ang lahat ng mga botanteng Amerikano sa pagpaparehistro ng botante, maagang pagboto, pagboto ng mail at mga lugar ng botohan sa araw ng halalan