Maagang Pagboto at Pagpaparehistro ng Tao

Ang Maagang Pagboto sa Chicago para sa Primaryong Halalan ay mag-uumpisa sa ika-31 ng Mayo at magtatapos sa ika -28 ng Hunyo, (Araw ng Halalan) sa Supersite ng Lupon ng Halalan ng Chicago (Chicago Board of Elections Supersite) sa 191 N. Clark. 

Mga Weekday: 9:00 n.u. - 6:00 n.g. 

Sabado: 9:00 n.u. - 5:00 n.h.

Linggo: 10:00 n.u; - 4:00 n.h.

Araw ng Halalan: 6:00 n.u. - 7:00 n.g.  (Hunyo 28)

 

Ang Maagang Pagboto sa lahat ng 50 Ward ay mag-uumpisa sa  ika-13 ng Hunyo, hanggang sa ika-28 ng Hunyo, 2022 (Araw ng Halalan).

Mga Weekday: 9:00 n.u. - 6:00 n.g. 

Sabado: 9:00 n.u. - 5:00 n.h.

Linggo: 10:00 n.u; - 4:00 n.h.

Araw ng Halalan: 6:00 n.u. - 7:00 n.g.  (Hunyo 28)

 

May magagamit na mga secure na drop box para sa mga balota para sa Pagboto sa Mail at mga serbisyong pangrehistro para sa mga site ng Maagang Pagboto. Kailangan ng Dalawang ID, na ang isa ay nagpapakita ng kasalukuyang adres ng botante, upang makapagparehistro sa unang pagkakataon, o upang mag-file ng pagpapalit ng pangalan. o pag-a-update ng adres 

Unang Ward - Goldblatts Building, 1615 W. Chicago Ave.

Ika-2 Ward - Near North Branch, 310 W. Division St.

Ika-3 Ward - Fuller Park, 331 W. 45th St.

Ika-4 na Ward - Dr. Martin Luther King Center, 4314 S. Cottage Gr.

Ika-5 Ward - Jackson Park, 6401 S. Stony Island Ave.

Ika-6 na Ward - Whitney Young Library, 415 E. 79 St. Chicago

Ika-7 Ward - Trumbull Park, 2400 E. 105th St.

Ika-8 Ward - Olive Harvey College, 10001 S. Woodlawn Ave.

Ika-9 na Ward - Palmer Park, 201 E. 111th St.

Ika-10 Ward - East Side Vodak Library, 3710 E. 106th St.

Ika-11 Ward – McGuane Park, 2901 S. Poplar Ave.

Ika-12 Ward – McKinley Park Branch, 1915 W. 35th St.

Ika-13 Ward - Westlawn Park, 4233 W. 65th St.

Ika-14 na Ward - Archer Heights Branch, 5055 S. Archer Ave.

Ika-15 Ward - Gage Park, 2411 W. 55th St.

Ika-16 na Ward - Lindblom Park, 6054 S. Damen Ave.

Ika-17 Ward - Thurgood Marshall Library, 7506 S. Racine Ave.

Ika-18 Ward - Wrightwood Ashburn Branch Library, 8530 S. Kedzie Ave.

Ika-19 na Ward - Mt Greenwood Park, 3721 W. 111th St.

Ika-20 Ward - Bessie Coleman Library, 731 E. 63rd St.

Ika-21 Ward - Foster Park, 1440 W. 84th St.

Ika-22 Ward - Toman Library, 2708 S. Pulaski Rd.

Ika-23 Ward - Clearing Branch Library, 6423 W. 63rd Pl.

Ika-24 na Ward - St Agatha Catholic Parish, 3151 W. Douglas Bv.

Ika-25 Ward - Chinatown Library, 2100 S. Wentworth Ave.

Ika-26 na Ward - Humboldt Park Library, 1605 N. Troy St.

Ika-27 Ward - Union Park Field House, 1501 W. Randolph St.

Ika-28 Ward - West Side Learning Center, 4624 W. Madison St.

Ika-29 na Ward - Amundsen Park, 6200 W. Bloomingdale Ave.

Ika-30 Ward - Kilbourn Park, 3501 N. Kilbourn Ave.

Ika-31 Ward - Portage Cragin Library, 5108 W. Belmont Ave.

Ika-32 Ward - Bucktown-Wicker Pk Library, 1701 N. Milwaukee Ave.

Ika-33 Ward - Congregation Of The Resurrection Bldg, 3633 N. California Ave.

Ika-34 na Ward - West Pullman Library, 830 W. 119th St.

Ika-35 Ward - Northeastern Il University El Centro, 3390 N. Avondale Ave.

Ika-36 na Ward - West Belmont Library, 3104 N. Narragansett Ave.

Ika-37 Ward - West Chicago Library, 4856 W. Chicago Ave.

Ika-38 Ward - Hiawatha Park, 8029 W. Forest Preserve Dr.

Ika-39 na Ward - North Park Village, 5801 N. Pulaski Rd.

Ika-40 Ward - Budlong Woods Library, 5630 N. Lincoln Ave.

Ika-41 Ward - Roden Library, 6083 N. Northwest Hw.

Ika-42 Ward - Maggie Daley Park, 337 E. Randolph St.

Ika-43 Ward - Lincoln Pk Br Library, 1150 W. Fullerton Ave.

Ika-44 na Ward - Merlo Library, 644 W. Belmont Ave.

Ika-45 Ward - Independence Library, 4024 N. Elston Ave.

Ika-46 na Ward - Truman College, 1145 W. Wilson Ave.

Ika-47 Ward - Welles Park, 2333 W. Sunnyside Ave.

Ika-48 Ward - Broadway Armory, 5917 N. Broadway

Ika-49 na Ward - Willye B White Park, 1610 W. Howard St.

Ika-50 Ward - Warren Park, 6601 N. Western Ave.

 

Ang mga site na ito ng unibersidad ay bukas mula Hunyo 22 Hanggang Hunyo 24 mula ika-10:00 n.u. hanggang ika- 5:00 n.h. lamang:

 

Chicago State University - 9501 S. Martin Luther King Dr.

UIC Student Center - 750 S. Halsted St.

Northeastern IL University - 5500 N. St. Louis Ave.

University of Chicago Reynolds Club - 5706 S. University Ave.

 


Anumang balota na ihuhulog ng mga botante sa Maagang Halalan ay pinal. Pagkatapos ihulog ang balota sa Maagang Halalan, hindi ito maaaring baguhin, palitan, o gawing imbalido ng botante sa anupamang kadahilanan. Ang pagboto nang mahigit sa isang beses – o ang pagtangkang bumoto nang higit sa isang beses –  sa parehong halalan ay isang pelonya o mabigat na krimen sa Illinois 

Hindi mandato ang ID na galing sa gobyerno, ngunit makakatulong ang isang ID kung may katanungan tungkol sa rehistrasyon, adres, o pirma ng botante, o kung may dalawang botante sa parehong adres na may parehong pangalan o magkahawig na pangalan.