Wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców pełnią bardzo ważną rolę w systemie wyborczym. Rejestrując wyborców przyczyniają się do zwiększenia frekwencji głosujących a tym samym większej demokratyzacji. Informacje mówiące o programie dla wolontariuszy zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Stanowej Rady Wyborczej.

Kto może rejestrować wyborców?
-- Władze Wyborcze (Komisje Wyborcze i Biura Sekretarzy Powiatowych); oraz
-- Wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców (mianowani).
Następujące osoby automatycznie są mianowane jako wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców przez władze wyborcze:

-- Przewodniczący lokalnych organizacji partyjnych (Committeemen)
-- Pracownicy biura Sekretarza Stanu wydającego prawo jazdy
-- Urzędnicy Miejscy
Poniższe osoby mogą zostać mianowane tylko na wymagany wniosek pisemny:

-- Naczelny bibliotekarz lub wyznaczona osoba.
-- Dyrektor lub wyznaczona osoba szkoły średniej (high school)/podstawowej.
-- Prezydent lub wyznaczona osoba uniwersytetu/college'u.
-- Członkowie stanowej organizacji pracy.
-- Członkowie stanowej organizacji obywatelskiej.
-- Dyrektor lub wyznaczeni pracownicy Departamentu Opieki Zdrowotnej i Społecznej.
-- Dyrektor lub wyznaczeni pracownicy Departamentu ds. Zatrudnienia.
-- Prezydent korporacji lub wyznaczeni pracownicy (uchwalona Ustawa Korporacji Biznesu z 1983 roku.)

Kiedy upoważnieni wolontariusze mogą akceptować rejestrację wyborcy?
Upoważnieni wolontariusze mogą akceptować rejestracje wyborcy zawsze z wyjątkiem 27-dniowego okresu przed każdymi wyborami. Rejestracja do głosowania jest zamknięta na dwa dni po każdych wyborach (jeden dzień po każdych wyborach w Chicago).

Aby kwalifikować się do rejestracji osoba:
-- Musi być obywatelem Stanów Zjednoczonych;
-- Musi mieć ukończone 18 lat przed lub w Dniu Wyborów;
-- Musi mieszkać w swoim okręgu wyborczym przynajmniej przez okres 30 dni przed Dniem Wyborów.

Rejestrując się do wyborów przez wolontariusza należy przedstawić dwie formy tożsamości - jedna z nich musi posiadać obecny adres zamieszkania aplikanta.

Gdzie upoważnieni wolontariusze mogą zarejestrować wyborcę?
Upoważnieni wolontariusze z publicznych bibliotek, szkół średnich (high schools), szkół podstawowych, lub szkół zawodowych, uniwersytetów, college'y, community colleges, akademi lub instytucji, biur pomocy finansowej oraz biur zasiłku dla bezrobotnych mogą dokonać rejestracji tylko w ich lokalizacjach.

Na jak długi okres czasu wolontariusz upoważniony do rejestracji wyborców jest mianowany?
Wolontariusz upoważniony do rejestracji wyborców jest mianowany (z wyjątkiem przewodniczącego okręgu wyborczego danej partii politycznej "precinct committeemen"), na okres 2 lat. Okres ten rozpoczyna się od 1 Grudnia po wyborach powszechnych każdego roku parzystego; z wyjątkiem mianowanego wolontariusza w połowie okresu wolontariatu. Okres ten powinnien trwać do 1 Grudnia po następnych wyborach powszechnych.

Przewodniczący okręgu wyborczego danej partii politycznej (precinct committeemen) powinnien być mianowany na okres 2 lat. Okres ten rozpoczyna się od daty konwencji powiatu po prawyborach w których zostali oni wybrani.

Biuro Sekretarza Powiatu Cook powinno wydać zaświadczenie o terminie zakończenia wolontariatu dla każdego wolontariusza upoważnionego do rejestracji wyborców, lista nazwisk wszystkich wolontariuszy upoważnionych do rejestracji wyborców powinna znajdować się w biurze Sekretarza powiatu Cook do publicznego przeglądu, oraz biuro Sekretarza Powiatu Cook powinno szkolić wszystkich wolontariuszy.

Od kogo upoważnieni wolontariusze mogą przyjąć rejestrację wyborcy?
Większość wolontariuszy upoważnionych do rejestracji wyborców może akceptować rejestracje wszystkich kwalifikujących się mieszkańców Stanu. Wolontariusze wypełnione materiały rejestracyjne muszą zwrócić do ich wyznaczonych władz wyborczych. Wypełnione materiały rejestracyjne osób zamieszkałych poza powiatem Cook, zostaną przekazane przez władze wyborcze do właściwej jurysdykcji wyborczej.

Jak organizacje obywatelskie rejestrują się w Stanowej Radzie Wyborczej?
Organizacje obywatelskie muszą złożyć aplikacje w Stanowej Radzie Wyborczej (State Board of Elections). Aplikanci aby zarejestrować się w Stanowej Radzie Wyborczej muszą złożyć wnioski 90 dni przed każdymi wyborami.

Co to jest Rejestracja w okresie "Grace Period"?
Rejestracja w okresie "Grace Period" jest dodatkową możliwością rejestracji osobistej po zamknięciu normalnej rejestracji. Rejestracja w okresie "Grace Period" jest możliwa tylko osobiście w urzędzie Rady Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Elections) oraz w placówkach Wczesnego Głosowania do soboty poprzedzającej Dzień Wyborów. Po więcej informacji kliknij tutaj.

Ważne Fakty
- Wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców muszą przejść szkolenie, złożyć przysięgę i zostać mianowani według stanowego prawa.
- Wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców muszą być zarejestrowani do głosowania w jurysdykcji wyborczej w której zostali mianowani.
- Wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców nie mogą być zaangażowani w żadną formę agitacji wyborczej podczas rejestracji wyborców. Między innymi pracować za lub przeciw referendum lub dla kandydata podczas przeprowadzanej rejestracji wyborcy.
- Wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców mogą zostać usunięci z pełnionej funkcji z konkretnego podanego powodu.
- Wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców muszą wypełnić formularz rejestracji czytelnie i dostosować się do określonych wskazówek władz wyborczych.
- Wolontariusze upoważnieni do rejestracji wyborców muszą zwrócić wypełnione materiały rejestracyjne w ciągu 7 dni od daty wypełnienia rejestracji.
- Jeżeli nowe rejestracje lub unieważnione rejestracje są wypełnione pomiędzy 28 i 35 dniem przed wyborami, upoważniony wolontariusz musi zwrócić wypełnione materiały do władz wyborczych w ciągu 48 godzin.
- Jeżeli rejestracje lub unieważnione rejestracje są wypełnione w ostatnim dniu rejestracji, wolontariusze muszą zwrócić wszystkie materiały rejestracyjne do władz wyborczychw ciągu 24 godzin.

Po więcej informacji dotyczących praw oraz procedur wyborczych, skontaktuj się pisemnie lub telefonicznie ze State Board of Elections (Stanową Radą Wyborczą).

1020 South Spring Street
Springfield, IL 62704 
217.782.4141 / tty dla osób niedosłyszących 217.782.1518

100 West Randolph, Suite 14-100
Chicago, Illinois 60601 
312.814.6440 / dla osób niedosłyszących 312.814.6431