Druga tura Wyborów Miejkich 4 kwietnia 

Pyt.: Kto kwalifikuje się do oddania głosu w Drugiej Turze Wyborów Miejskich 4 kwietnia?
Odp.: Wszyscy uprawnieni do głosowania wyborcy w Chicago włącznie z tymi, którzy potrzebują w dniu wyborów zarejestrować sie po raz pierwszy do głosowania, zmienić adres zamieszkania lub zmienić nazwisko.
Aby zarejestrować się do głosowania musisz:
  - być obywatelem Stanów Zjednoczonych
  - być urodzonym w dniu lub przed dniem 4 kwietnia 2005 r.
  - mieszkać w swoim obwodzie wyborczym co najmniej 30 dni przed wyborami
  - nie starać się o prawo do głosowania w innym okręgu
  - nie być skazanym i odsiadywać wyrok w więzieniu lub areszcie. (Ważne: Byli więzniowie, którzy zostali zwolnieni i przebywają na zwolnieniu warunkowym/okresie próbnym, SĄ uprawnieni do rejestracji i głosowania w stanie Illinois.)


  Kliknij tutaj aby sprawdzić status swojej rejestracji lub znaleźć placówkę wyborczą, do której zostałeś przydzielony do oddania głosu w dniu wyborów. Jeżeli NIE jesteś zarejestrowany lub przeprowadziłeś/aś się pod inny adres, nie wpisuj swojego nazwiska. 

Pyt.: Ostatnio sie przeprowadzilem/am. Czy mam oddać głos w swoim nowym lokalu wyborczym czy w poprzednim?

Odp.: Jeżeli przeprowadziłeś/aś się na obecny adres zamieszkania w dniu lub przed dniem 5 marca 2023 roku (co najmniej 30 dni przed dniem wyborów), głosuj w lokalu wyborczym, który jest przydzielony do twojego nowego/aktualnego adresu zamieszkania. Możesz zaktualizować swoją rejestrację a następnie oddać głos w twoim nowym lokalu wyborczymw dniu wyborów. Należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości, co najmniej jeden z nich musi posiadać twój aktualny adres zamieszkania. Lista akceptowanych dokumentów tożsamości będzie dostępna w każdym lokalu wyborczym.

Jeżeli przeprowadziłeś/aś się po 5 marca 2023 roku (mniej niż 30 dni przed dniem wyborów), głosuj w lokalu wyborczym przydzielonym do twojego poprzedniego adresu zamieszkania.

Pyt.:  Jakie urzędy będą na karcie do głosowania 4 kwietnia 2023 r.?
Odp.: Na karcie do głosowania znajdzie się urząd Burmistrza oraz Radnych, którzy nie otrzymali większości głosów w dniu wyborów 28 lutego 2023 roku. Sprawdź wkrótce będzie dostępna ostateczna lista kandydatów. 

Pyt.: Czy na karcie do głosowania będą tzw. "write-in" kandydaci?
Odp.: Nie. W Drugiej Turze Wyborów Miejskich nie będzie kadydatów do wpisania czyli tzw. write-in.

Pyt.: Czy przed dniem Drugiej Tury Wyborów Miejskich 4 kwietnia, będzie możliwość wczesnego głosowania osobiscie i głosowania korespondencyjnego?

Odp.: Tak. Wczesne głosowanie i rejestracja osobista będą dostępne w placówkach, które zostaną ogłoszone końcem stycznia 2023 roku.
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie (wypełniając wniosek przez internet lub korzystając z formularza, który można wysłać). Komisja Wyborcza zachęca do składania wniosków do głosowania korespondencyjnego wcześnie tak aby wyborcy mieli wystarczająco czasu na otrzymanie karty do głosowania i jej zwrócenie w dniu wyborów lub wcześniej. Ostateczny termin składania wniosków o kartę do głosowania korespondencyjnego upływa 30 marca 2023 roku o godzinie 17:00. Składając wniosek w tak póznym terminie), nie zagwarantuje wyborcy wystarczająco czasu na otrzymanie i zwrócenie karty wyborczej. 


Pyt.: Kiedy jest wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości w celu oddania głosu?
Odp.: Nie jest wymagane przedstawienie dokumentu tożsamości (ID), jeżeli wyborca jest już zarejestrowany do głosowania i jego podpis zgadza się z podpisem na orginalnej rejestracji ORAZ że nie zostało postawione pytanie odnośnie wyborcy rejestracji. Jakkolwiek, dokument tożsamości jest wymagany w niektórych przypadkach np. kiedy wyborca osobiście rejestruje się do głosowania lub aktualizuje nazwisko lub adres zamieszkania na swojej aktualnej rejestracji. Więcej informacji na temat dozwolonych dokumentów tożsamości.

Pyt.: Czy muszę wybrać przynależność partyjną aby głosować w prawyborach?
Odp.:  Tak. Zgodnie z prawem stanu Illinois, wyborcy w prawyborach głosują tylko na  karcie wyborczej, która posiada nazwiska kandydatów danej partii politycznej. Wyborcy mogą głosować na tą samą partię w każdych wyborach lub mogą zmienić zdanie i wybrać kartę do głosowania innej partii. Wybrane selekcje na karcie wyborczej w prawyborach nie mają żadnego efektu na kogo wyborca może głosować w kolejnych wyborach. Ważne: Jeżeli wyborca wybierze kartę “non-partisan” bezpartyjną, nie zawiera ona urzędów ani nazwisk kandydatów tylko znajdują się na niej pytania referendum w zależności od wyborcy miejsca zamieszkania.

Pyt.: Jeżeli popełnię błąd w trakcie głosowania czy mogę nanieść poprawki?
Odp.: Jeżeli w trakcie głosowania zauważysz, iż popełniłeś/aś błąd w wybranej selekcji oddanych głosów na monitorze dotykowym, możesz powrócić do źle oddanego głosu, nacisnąć ponownie na tą samą selekcję a następnie należy nacisnąć na selekcję, którą chcesz wybrać. Jeżeli popełnisz błąd na papierowej karcie wyborczej, musisz zwrócić się do sędziego elekcyjnego o unieważnienie tej karty do głosowania i poprosić o wydanie nowej karty do głosowania..

Pyt.: Podobnie jak w okresie wczesnego głosowania, czy wyborca może udać się do dowolnie wybranego lokalu wyborczego w dniu wyborów?
Odp.: W dniu wyborów, wyborca może oddać głos w lokalu wyborczym przaydzielonym do jego obwodu wyborczego lub w jednej z 51 placówek wczesnego głosowania otwartych w dniu wyborów. Kliknij tutaj aby znaleźć numer swojego obwodu wyborczego i lokal wyborczy. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany pod aktualnym nazwiskiem lub adresem zamieszkania, wpisz tylko swój adres, nie wpisuj nazwiska.

Pyt.: Czy mój lokal wyborczy będzie ten sam jak w poprzednich wyborach?
Odp.: Komisja Wyborcza stara się przeprowadzać głosowanie w tych samych lokalach wyborczych. Jakkolwiek, właściciele niektórych lokali wyborczych nie mogą ich udostępnić lub nie pozwalają skorzystać z lokalu wyborczego ponownie.  Kliknij tutaj aby znaleźć numer obwodu wyborczego i adres placówki wyborczej oraz ponownie sprawdź bliżej dnia wyborów.  

Pyt.: Znaki kampanii wyborczej postawione na własności publicznej. Czy Komisja Wyborcza je usunie?
Odp.: Komisja Wyborcza posiada jurysdykcje tylko nad znakami kampanii wyborczych używanych w placówkach w dniu wyborów lub w okresie wczesnego głosowania i nawet wtedy tylko w środku placówki wyborczej w tzw. strefie "campaign-free zone" wyznaczonej w odległości 100 stóp od wejścia do placówki wyborczej. Znaki kampanii wyborczej są dozwolone na obszarze placówki wyborczej, jeżeli znajdują się poza wyznaczoną strefą "campaign-free zone." Wyborcy, którzy mają pytania odnośnie znaków kampanii wyborczych w okresie wczesnego głosowania mogą dzwonić na numer 312-263-1394. W dniu wyborów prosimy wyborców dzwonić do Centralnego Biura Wyborczego (Election Central) na numer 312-269-7870. Jeżeli wyborca ma jakiekolwiek inne pytania dotyczące znaków kampanii wyborczej na terenie innych miejsc publicznych takich jak: mosty, parki, skrzyżowania itp. powinien zadzwonić na numer 311.

Pyt.: Jeżeli głosowałem/am w okresie wczesnego głosowania i zmieniłem/am zdanie odnośnie oddanego głosu, czy mogę głosować ponownie w dniu wyborów i unieważnić mój wcześniej oddany głos?
Odp.: Nie. Jeżeli wyborca odda głos, nie może ponownie zagłosować. Próba ponownego głosowania po raz kolejny w tych samych wyborach jest przestępstwem.

Pyt.: Co to jest "provisional ballot" czyli tzw. warunkowa karta do głosowania? Kiedy "provisional ballots" są liczone
Odp.: Jeżeli sędziowie elekcyjni nie mogą odnaleźć rejestracji wyborcy w danym lokalu wyborczym mogą oni:

   - Sprawdzić "w wyszukiwarce całego miasta" używając elektronicznego tableta czy wyborca znajduje się w niewłaściwej placówce wyborczej. Jeżeli tak, sędzia elekcyjny poinformuje wyborcę o jego właściwej placówce wyborczej i poda dokładny adres.

   - Zwerifikować adres zamieszkania wyborcy czy mieści się we właściwym lokalu wyborczym poprzez sprawdzenie mapy obwodu wyborczego i jego granic, spisu wyborców lub dzwoniąc na infolinię rejestracji;

Głosując na "provisional ballot" tzw. warunkowej karcie wyborczej w niewłaściwej placówce wyborczej, może spowodować, że wszystkie lub niektóre głosy NIE zostaną policzone.  Z tego powodu, wyborcy po poinformawaniu, iż znajdują się w niewłaściwym lokalu wyborczym powinni udać się do właściwego lokalu  aby oddane głosy zostały policzone.  

Powody dla których wyborca głosuje "provisional ballot":
   a) Rekord rejestracji nie znajduje się w spisie wyborców danego obwodu wyborczego.
   b) Rejestracja wyborcy została zakwestionowana i sędziowie podtrzymali zakwestionowaną rejestrację.
   c) Wyborca nie posiada dowodu tożsamości, który jest wymagany.
   d) Przy nazwisku wyborcy jest odnotowane, iż głosował w okresie wczesnego głosowania lub oddał głos korespondencyjnie lecz wyborca twierdzi, iż informacje te są błędne.
   e) Wyborca oddaje głos w placówce wyborczej, w której godziny otwarcia zostały przedłużone decyzją sądu.

Warunkowe karty do głosowania "provisional ballots" są segregowane od pozostałych kart wyborczych, na których zagłosowano w dniu wyborów.

Po dniu wyborów, pracownicy Komisji Wyborczej sprawdzą aplikacje "provisional ballots" i zadecydują czy głosy oddane na "provisional ballots" tzw. warunkowych kartach do głosowania zostaną policzone. Wyborca, który oddał głos na "provisional ballot" będzie miał 7 dni kalendarzowych od dnia wyborów na dostarczenie do urzędu Komisji Wyborczej miasta Chicago dokumentów potwierdzających wyborcy kwalifikacje do głosowania w tym lokalu wyborczym (dowód tożsamości ze zdjęciem, rachunek za użyteczności, zestawienia salda z banku, itp.) 

Pyt.: Czy pracodawca jest zobowiązany dać czas wolny od pracy dla pracownika aby mógł oddać swoj głos?
Odp.: Tak, pracownik ma prawo do dwóch godzin nieobecności w pracy jeżeli:

  a) Pracownik poinformuje swojego pracodawcę przed dniem wyborów (kodeks wyborczy nie wyszczególnia jaki dokument powinien zostać przedstawiony przez pracownika dla pracodawcy);

  b) Pracodawca może wytypować godziny w jakich pracownik może być nieobecny;

  c) Pracodawca musi pozwolić na 2 godziną nieobecność pracownika, jeżeli jego/jej godziny pracy rozpoczynają się przed 7:59 (w ciągu dwóch godzin od otwarcia lokali wyborczych) i kończą się po godzinie 17:01 (w ciągu dwóch godzin przed zamknięciem lokali wyborczych).

Żaden pracodawca nie powinien odmówić pracownikowi przywileju wolnego czasu od pracy, ani narażać pracownika na poniesienie kary, włączając redukcję w kompensacji z powodu jego/jej nieobecności

Pyt.: Jeżeli nagle zostanę hospitalizowany na krótko przed wyborami, jak mogę oddać głos?
Odp.: Zarejestrowany wyborca, który jest hospitalizowany nie więcej niż 14 dni przed wyborami może zażądać karty do głosowania korespondencyjnego.
(1) Ten wniosek musi zostać wypełniony przez wyborcę, wyborcy prowadzącego lekarza oraz osobę reprezentujacą wyborcę (krewny lub inny zarejestrowany wyborca w tym samym okręgu wyborczym).
(2) Wypełniony wniosek może zostać złożony osobiście w urzędzie Rady Wyborczej pod adresem 69 W. Washington, 8 Piętro lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres [email protected]
(3) Osoba reprezentująca wyborcę będzie odpowiedzialna za odebranie karty do głosowania z urzędu Rady Wyborczej pod adresem 69 W. Washington, 8 Piętro i jej dostarczenie do wyborcy jak również za zwrócenie karty do głosowania do urzędu wyborczego pod adresem 69 W. Washington, 8 Piętro.
4) Jeżeli wniosek wyborcy został złożony drogą elektroniczną (e-mail), ORGINALNY podpisany i potwierdzony notarialnie wniosek musi zostać złożony wraz z kartą wyborczą w dniu wyborów przed godziną 19:00.
Zgodnie z prawem, karta do głosowania korespondencyjnego nie może zostać złożona drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem.