Usługi dla Niepełnosprawnych Wyborców
Komisja Wyborcza miasta Chicago oferuje szeroki wybór programów i usług, aby zapewnić dogodne i niezależne głosowanie wszystkim wyborcom. Komisja Wyborcza kontynuuje współpracę z Departamentem Sprawiedliwośći Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Justice) w celu znalezienia placówek wyborczych, które bedą spełniać nowe wymogi zgodnie z Amerykańską ustawą antydyskryminacyjną dla osób niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act-ADA). 

Komunikat prasowy Komisji Wyborczej  Podpisane porozumienie   Komunikat prasowy Departamentu Sprawiedliwości

Lokale wyborcze
W 2023 roku, prace będą nadal trwały w fizycznych lokalach wyborczych, ponieważ wszystkie jednostki rządowe pracują nad nadrobieniem zaległości po niszczącej i nadal trwającej pandemii koronawirusów. Wiele pracy w kierunku poprawy i naprawienia kwestii dostępności budynków w parkach publicznych oraz budynkach szkolnych jest w trakcie wieloletniego procesu naprawczego.  

Przez cały rok, Komisja Wybrcza współpracuje z  Equip for Equality  oraz Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Justice)  w celu zbadania fizycznej dostępności lokali wborczych w obwodzie wyborczym oraz placówkach wczesnego głosowania.  Obejmuje to inspekcję wejść i tras pod kątem stopni, pomiar ramp i szerokości drzwi oraz ocenę innych aspektów miejsc, które mogą posiadać jedną lub więcej barier, które mogłyby utrudnić dostęp wyborcy, który korzysta z wózka inwalidzkiego lub ma inny rodzaj niepełnosprawności ruchowej.  

Komisja Wyborcza miasta Chicago (CBOE) skategoryzowała dane ankietowe na trzy poziomy dostępności do lokali wyborczych dla wyborców z niepełnosprawnością ruchową. Poziomy oparte są na zdolnościach wyborcy z niepełnosprawnością ruchową do samodzielnego korzystania z lokali wyborczych. Uwaga: te poziomy nie obejmują dostępności do parkingu, wysadzania pasażerów z samochodów oraz dostępność do toalet. Poziomy te również nie obejmują barier architektonicznych dla osób niewidomych lub słabo widzących; wszystkie wystające obiekty będą miały, co najmniej, tymczasowe elementy wykrywalne (zazwyczaj pomarańczowe słupki) w dniu Wyborów.

Niski lub brak dostępności – obszary używane przez wyborców posiadają przynajmniej jedną cechę, która jest niezgodna ze Standardami ADA dla Nowych Konstrukcji (ADA Standards for New Construction) i może wykluczyć wiele osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym: wyborcy muszą korzystać z 1 lub więcej stopni, zewnętrzynych lub wewnętrznych aby dostać się do lokali wyborczych; wyborcy muszą korzystać z chodników lub ramp, które mają zbyt duże nachylenie, niezgodne z wymogami ADA; lub wyborcy muszą korzystać z co najmniej jednego przejścia lub drogi, które są zbyt wąskie lub mogą nie zapewniać wystarczających przestrzeni manewrowych dla wielu osób z niepełnosprawnością ruchową.

Średnia dostępność – obszary używane przez wyborców nie posiadają schodów, ale mogą zawierać innego rodzaju przeszkody, ktore utrudniałyby poruszanie sie niektórym wyborcom z niepełnosprawnością, na przykład: drzwi wejściowe, które nie mają minimalnej szerokości zgodnej z wymogami ADA ale są wystarczająco szerokie, aby pomieścić osoby korzystające z mniejszych wózków inwalidzkich oraz wiele innych osób z niepełnosprawnością ruchową; wejście, które nie posiada wystarczająco dużego płaskiego obszaru na górze lub na dole; lub nachylony korytarz, który może być zbyt stromy dla niektórych osób. 

Wysoka dostępność – obszary używane przez wyborców są w pełni zgodne ze wszystkimi standardami ADA dotyczącymi dostępności.

Nieznana (w tym czasie) – Komisja Wyborcza miasta Chicago (CBOE) nie posiada obecnie wystarczających informacji, aby ocenić destępność tego lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych. 

Jeżeli wyborca ma jakiekolwiek pytania dotyczące dostępności do lokali wyborczych, prosimy o kontakt pod numerem 312-269-7976 lub na adres e-mail: [email protected].

Głosowanie korespondencyjne - Dostępna opcja
Wyborcy miasta Chicago, których niepełnosprawność uniemożliwia im dostęp do lokali wyborzych, mogą wysłać e-mail na adres [email protected] w celu uzyskania  informacji na temat dostępnej opcji głosowania korespondencyjnego. Wnioski do skorzystania z systemu internetowego mogą zostać wysłane na adres e-mail lub faksem na numer telefonu 312-269-0626.

Ten nowy program pozwala wyborcom, których niepełnosprawność uniemożliwia im dostęp do lokali wyborzych w celu przeczytania i oddania głosu prywatnie i niezależnie, do oddania głosu za pośrednictwem systemu internetowego (online) – a następnie wydrukowania ich kart do głosowania i ich wysłaniu. Po więcej informacji na temat tego programu, wyborcy mogą wysłać e-mail na adres [email protected]. Ważne: To NIE jest system głosowania online. Karty do głosowania w tym programie muszą być wydrukowane i wysłane lub dostarczone do Komisji Wyborczej w kopercie zwrotnej „Ballot Return Envelope".

Możesz również wypełnić i pobrać ten wniosek a następnie wysłać email bezpośrednio na adres [email protected]Złóż wniosek na początku stycznia 2023 r., aby zapewnić wystarczająco czasu na otrzymanie i zwrócenie karty do głosowania przed dniem wyborów. (Zgodnie z prawem ostateczny termin składania wniosków upływa 30 marca o godzinie 17:00, lecz Komisja Wyborcza zdecydowanie zaleca składanie wniosków wcześniej).

Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku do głosowania korespondencyjnego w terminie, znajdą poniżej informacje, jak skorzystać z opcji wczesnego głosowania lub oddać  głos w swoim obwodzie wyborczym w dniu wyborów lub w centrach wyborczych w godzinach od 6:00 do 19:00. 

Rejestracja wyborcy
Wyborcy miasta Chicago mogą sprawdzić status swojej rejestracji tutaj oraz znaleźć placówkę wyborczą przydzieloną do ich adresu zamieszkania. Miesiąc przed dniem wyborów, wzory kart do głosowania są dostępne na tej stronie. 
Aby zarejestrować się do głosowania po raz pierwszy lub zaktualizować aktualną rejestrację, wyborcy mogą:
-- zarejestrować się przez internet  
-- pobrać/wydrukować a następnie wysłać/dostarczyć formularz do rejestracji lub
-- zadzwonić na numer telefonu 1-312-269-7851 w celu przesłania formularza drogą korespondencyjną. 
Osoby, które nie zdążą się zarejestrować w wyznaczonych terminach przez internet lub korespondencyjnie, zgodnie z prawem stanu Illinois mają dodatkową możliwość osobistej rejestracji, zmiany nazwiska lub adresu a następnie oddania głosu w okresie wczesnego głosowania oraz w dniu wyborów. 
Wczesne głosowanie       Znajdź placówkę wyborczą w dniu wyborów      Wymagane dokumenty tożsamości

Wczesne głosowanie osobiście przed dniem wyborów
Komisja Wyborcza stara się przeprowadzać wczesne głosowanie w placówkach dostosowanych do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji jest dostępnych tutaj lub wyborcy mogą zadzwonić pod numer telefonu 312-269-7900.


Placówki wyborcze
Wyborcy miasta Chicago mogą znaleźć placówkę wyborczą, do której zostali przydzieleni tutaj oraz dowiedzieć się czy placówka wyborcza jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pomimo wszelkich starań podejmowanych przez Komisję Wyborczą w celu zapewnienia dostępu do wszystkich lokali wyborczych osobom niepełnosprawnym, pewne konstrukcje budynków mogą posiadać cechy, które utrudniają wyborcom niepełnosprawnym dostęp do placówki wyborczej. Konstrukcje niektórych budynków są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, lecz nie zawsze są udostępniane Komisji Wyborczej do użytku jako lokal wyborczy.

Głosowanie osób trwale niepełnosprawnych / rezydenci licencjonowanych domów opieki
Zarejestrowani wyborcy, na stałe niepełnosprawni lub ubezwłasnowolnieni oraz mieszkańcy licencjonowanych domów opieki mogą ubiegać się o Zaświadczenie dla Wyborców Niepełnosprawnych lub Rezydentów Domów Opieki, Forma 504DVI.

Od momentu zatwierdzenia zaświadczenia, wyborca posiadający Kartę Identyfikacyjną Wyborcy Niepełnosprawnego (Forma DVI) automatycznie otrzyma wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego do wszystkich wyborów przez okres następnych pięciu (5) lat.

Na zaświadczeniu DVI wymagany jest podpis wnioskodawcy, lekarza wraz z datą licencji medycznej. Wypełnione zaświadczenie należy dostarczyć do Board of Elections, Vote By Mail Department, 69 West Washington Street, Suite 600, Chicago, Illinois 60602. Po więcej informacji prosimy o kontakt z Departamentem Głosowania Korespondencyjnego (Vote By Mail Department) pod numerem telefonu 1-312-269-7967. Forma DVI jest dostepna tutaj.

Hospitalizowani wyborcy
Zarejestrowany wyborca, który jest hospitalizowany nie więcej niż 14 dni przed wyborami może zażądać karty do głosowania korespondencyjnego.

(1) Ten wniosek musi zostać wypełniony przez wyborcę, wyborcy prowadzącego lekarza oraz osobę reprezentującą wyborcę (krewny lub inny zarejestrowany wyborca w tym samym obwodzie wyborczym).
(2) Wypełniony wniosek może zostać złożony osobiście w urzędzie Komisji Wyborczej pod adresem 69 W. Washington, 8 Piętro lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres [email protected].
(3) Osoba reprezentująca wyborcę będzie odpowiedzialna za odebranie karty do głosowania z urzędu Komisji Wyborczej pod adresem 69 W. Washington, 8 Piętro i jej dostarczenie do wyborcy jak również za zwrócenie zagłosowanej karty do głosowania do urzędu wyborczego pod adresem 69 W. Washington, 8 Piętro.
(4) Jeżeli wniosek wyborcy został złożony drogą elektroniczną (e-mail), ORGINALNY podpisany i potwierdzony notarialnie wniosek musi zostać złożony wraz z kartą wyborczą w dniu wyborów przed godziną 19:00.

Zgodnie z prawem, karta do głosowania korespondencyjnego nie może zostać złożona drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem.

Dostępność urządzeń i funkcji w placówkach wyborczych
W placówkach wyborczych na terenie miasta Chicago, Komisja Wyborcza oferuje wyborcom posiadającym ograniczone zdolności fizyczne narzędzia pomocnicze służące do oddania głosu:

Uchwyty na długopisach umożliwiające wyborcom łatwe utrzymanie długopisu w celu oddania głosu na papierowej karcie wyborczej.

Duże szkła powiększające są zaprojektowane do powiększenia druku na papierowych kartach wyborczych, służą one wyborcy w odczytaniu nazw urzędów, nazwisk kandydatów i referendum.

Kabiny wyborcze przystosowane do głosowania dla osoby korzystającej z wózka inwalidzkiego są dostępne w każdej placówce wyborczej. Wyborcy, którzy nie są w stanie stać przez dłuższy okres czasu mogą również skorzystać z tych kabin wyborczych i krzesła.

Kontroler dzwiękowy i dzwiękowa karta wyborcza na monitorze dotykowym pozwala niedowidzącym wyborcom słuchać instrukcji, urzędów, nazwisk kandydatów i referendum oraz umożliwia im dokonania wyboru i oddania głosu przy użyciu ręcznego kontrolera i słuchawek. Kontroler może być również umieszczony na ramieniu krzesła lub wózka inwalidzkiego za pomocą paska na rzepę dołączonego do urządzenia.

Audiowizualne karty wyborcze na monitorze dotykowym pozwalają wyborcom, którzy mają trudności w poruszaniu rękoma lub problemy sprawnościowe do oddania głosu korzystajac z klawiszy i słuchawek jak również w tym samym czasie będą w stanie wyświetlić kartę wyborczą na monitorze.

Urządzenie "sip-and-puff"
na monitorze dotykowym może być stosowane w połączeniu z kontrolerem dźwiękowym. Urządzenie "sip-and-puff" przeprowadzi wyborcę poprzez dźwiękową kartę wyborczą i pozwoli oddać głos.

Dzwonek do drzwi jest oferowany przed wejściem do placówki wyborczej, w której znajdują się ciężkie drzwi. Kiedy wyborcy zadzwonią dzwonkiem, sędzia elekcyjny wyjdzie i otworzy im drzwi.

Rampy progowe są umieszczone w lokalu wyborczym, w którym próg utrudnia wejście wyborcy na wózku inwalidzkim. Rampy progowe ułatwią wejście do placówki wyborczej.

Informacje i zawiadomienia ("Need Help Voting" - zawiadomienie, Forma 25) są wydrukowane dużą czcionką. Zawiadomienia przedstawiają listę usług i reguł dla wyborców, którzy mogą otrzymać pomoc przy głosowaniu. Zawiadomienia są zawieszone na ścianie w każdym lokalu wyborczym.

Alternatywne znaki przy wejściu, gdzie jest to konieczne, zostaną umieszczone w lokalach wyborczych aby pokierować wyborców niepełnosprawnych do wejścia, które oferuje najłatwiejszy dostęp.

Asysta przy głosowaniu jest dostępna dla wyborców, którzy wyznaczą zaufanego członka rodziny lub znajomego do pomocy przy oddaniu głosu. Oświadczenie musi zostać podpisane przez wyborcę i osobę udzielającą pomocy. Wyborca może również zwrócić się o pomoc przy oddaniu głosu, do dwóch sędziów elekcyjnych, po jednym z głównych partii politycznych.

Głosowanie przed lokalem wyborczym "curbside voting" jest oferowane kiedy wyborcy złożą wniosek o udzielenie pomocy w przypadkach, gdy nie są w stanie dostać się do placówki wyborczej z powodu cech konstrukcyjnych budynku. Podejmowane są wszelkie starania w celu użycia budynków, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niestety, część lokali wyborczych nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zdarzają się przypadki gdzie właściciele budynków, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych nie udostępniają budynków do ich użytku jako placówki wyborczej.

WAŻNE: Zgodnie z prawem, pisemny wniosek musi zostać dostarczony do urzędu Komisji Wyborczej na adres 69 W. Washington, nie później niż do godziny 17:00 w dniu poprzedzającym dzień wyborów. Wniosek o otrzymanie karty wyborczej przez wyborcę, którego niepełnosprawność uniemożliwia wejście do placówki wyborczej (proszę podać imię i nazwisko wyborcy, adres, okręg wyborczy, okręg miejski, local wyborczy, godzinę przybycia wyborcy oraz jeżeli dostępny, numer telefonu komórkowego). Korzystając z tej formy, wyborca może zażądać dwóch (2) sędziów elekcyjnych, po jednym z przeciwnych partii politycznych o przyniesienie karty wyborczej do miejsca gdzie niepełnosprawność ogranicza wyborcy wejście do placówki wyborczej, lecz w żadnym przypadku karta wyborcza nie może zostać dostarczona wyborcy dalej niż 50 stóp od wejścia do budynku w którym znajduje się lokal wyborczy. W miejscu, w którym znajduje się wyborca, wniosek o kartę wyborczą musi zostać wypełniony przez wyborcę oraz zweryfikowany przez sędziów elekcyjnch. Wyborca będzie mógł oddać głos w dyskrecji. Rada Wyborcza powiadomi sędziów elekcyjnych we właściwej placówce wyborczej o złożonym wniosku poprzedzającym dzień wyborów.

Jeżeli wyborca nie może złożyć wymaganego wniosku w dzień poprzedzający wybory, wyborca może udać się do lokalu wyborczego w dniu wyborów, jeżeli z jakiegoś powodu placówka będzie niedostępna do potrzeb wyborcy niepełnosprawnego, wyborca może poinformować sędziów elekcyjnych o głosowaniu przed lokalem wyborczym czyli tzw. "curbside voting". Jeżeli będą pytania, sędziowie elekcyjni powinni odnieść się do Podręcznika Sędziów Elekcyjnych (Election Judge Handbook). Sędziowie elekcyjni lub wyborca mogą skontaktować się telefonicznie z Centralnym Biurem Wyborczym (Election Central) pod numerem 312-269-7870.

Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone przez Oddział Służb Miejskich (City of Chicago Department of Streets & Sanitation), który pomaga w wyznaczeniu tymczasowych miejsc dla pojazdów, które posiadają tabliczkę kierowcy niepełnosprawnego.

Pytania?
Przed dniem wyborów: Prosimy o kontakt z urzędem Komisji Wyborczej, dzwoniąc na numer telefonu 312-269-7858 lub wysyłając e-mail na adres: [email protected].
W dniu wyborów: Wszystkie pytania prosimy kierować do Centralnego Biura Wyborczego (Election Central) na numer telefonu 312-269-7870.